วีเซิร์ฟพลัส ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

บริษัทวีเซิร์ฟพลัส จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการภายในและระบบบริหารคุณภาพตลอดระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  วีเซิร์ฟพลัสได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา 

ธุรกิจที่ให้บริการได้แก่ 

    • ให้บริการดูแลการต่อสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) โดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ Renewal Service
    • ให้บริการ IT Outsource อย่างครบวงจร ทั้งด้าน Installation, Integration, Implementation, Maintenance Service, Product Training, Proof of Concept, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลูชั่นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่, การจำลองระบบเพื่อทดสอบเสมือนจริง (Simulation Test) ที่ทันสมัยและซับซ้อน รวมถึงการบริการด้าน IT Support 
    • ให้บริการบำรุงรักษา ติดตั้ง Hardware, Software, อุปกรณ์ Computer, Networking, Printing, และ Mobility Device รวมถึงการบริการจัดระบบ Infrastructure, และ Cabling
    • ให้บริการด้านศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer and Notebook), โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone), และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส ร่มเกล้า, ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส เชียงใหม่, ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส ขอนแก่น, ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส  นครราชสีมา, ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส หาดใหญ่ รวมถึงตัวแทนศูนย์บริการทั่วประเทศ
    • ให้บริการกลุ่มลูกค้าด้านองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) ที่มีความต้องการด้าน Installation, Integration, Implementation, Maintenance Service, Product Training, Proof of Concept, การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลูชั่นใหญ่ๆ, การจำลองระบบเพื่อทดสอบเสมือนจริง (Simulation Test) ที่ทันสมัยและซับซ้อน เช่น Data Center, Hardware, Software, Network, Security, Virtualization รวมถึง Cloud Services